ΕΣΚΙΑΔΗΣ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.

7o ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
info@eskiadis.gr
Τηλ.: 2310596690
κινητό: 2310596596